Avtalevilkår

Arbeid er lett når du har alle verktøyene rundt deg!

AVTALEVILKÅR for Hovedkontor AS

Kapittel 1. Generelt

1.1 Virkeområde

Betingelsene gjelder for oppdrag mellom kunden og Hovedkontor AS, org. nr 911 877 619.

Kunden må være en faktisk og juridisk person med rett til å inngå bindende avtaler. Kunden kan ikke videreselge tjenester eller opptre på vegne av Hovedkontor AS.

1.2 Kontaktopplysninger

Kunden er selv ansvarlig for all informasjon som vedkommende oppgir i kontakt med Hovedkontor AS, og at disse er korrekte.

Ut fra en skjønnsmessig vurdering kan Hovedkontor AS umiddelbart stoppe, slette og utsette bestilte oppdrag inntil opplysningene fra kunden er bekreftet og korrekte.

Hovedkontor AS behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Personopplysninger blir ikke solgt eller delt med tredjepart og oppbevares i henhold til norsk lov. Unntaket er om offentlig myndighet ber om slike opplysninger med hjemmel i norsk lov.

Kapittel 2. Tjenester

2.1 Generelt

Gjennom denne avtalen stiller Hovedkontor AS til rådighet ressurser for kunden som disponeres etter nærmere avtale.

Tjenesten er betalbar i henhold til reglene nedenfor.

2.2 Hovedkontor AS sitt ansvar

Hovedkontor AS er ansvarlig for å stille avtalt kompetanse tilgjengelig for kunden for å få utført oppdraget.

Hovedkontor AS er ikke ansvarlig for kundens program eller data verken i forhold til funksjonalitet eller bruk.

Hovedkontor AS er ansvarlig for å sikre, behandle og oppbevare driftsinformasjon som selskapet har fått overlevert i forbindelse med oppdraget på en forsvarlig, sikker og kontrollerbar måte.

2.3 Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for program og data.

Kunden er ansvarlig for å sikre program og data før oppdraget starter. Dersom det oppstår feil som følge av oppdraget er det kundens ansvar å stille med siste sikkerhetskopi for å rekonstruere eller utbedre eventuelle feil og mangler.

Kunden er ansvarlig for å holde kontaktinformasjonen med Hovedkontor AS korrekt til enhver tid.

Kapittel 3. Support

3.1 Generelt

Support omfatter mottak av feilmeldinger som går på funksjonalitet og drift som følge av oppdraget. Meldingene vil bli behandlet og undersøkt nærmere og svar blir gitt direkte til den enkelte avsender.

Det er bare den versjon av programvaren som oppdraget gjelder som blir støttet.

3.2 Feilmelding

Feil som kunden oppdager som følge av oppdraget skal varsles på mail til support@hovedkontor.no.

Kapittel 4. Oppdraget

4.1 Generelt

Alle oppdrag må være avtalt på forhånd og godkjent av kunden og Hovedkontor AS.

Oppdragene starter normalt med en forespørsel fra kunden. Denne blir registrert og vurdert og kommunisert med kunden. Etter eventuelle avklaringer godkjennes oppdraget av kunden med melding på sms eller mail.

Før oppdraget kan starte må kunden ha innbetalt minimumsbeløpet tilsvarende en time.

Hovedkontor AS vil holde kunden orientert om status underveis. Dersom det blir behov for ytterligere tid, gjøres nye avtaler som begge parter må godkjenne.

Kapittel 5. Betaling

5.1 Generelt

Alle oppdrag er betalbare etter medgått tid hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Minste fakturerbare tid er 1 time og må betales før oppdraget kan starte. Dette gjelder alle oppdrag. Betalingen skjer gjennom bruk av betalingssystemet VIPPS til oppgitt vipps-konto.

Dersom oppdraget går utover 1 time, gjøres det ny avtale om hvordan det skal faktureres og betales.

Kapittel 6. Prisendring

6.1 Generelt

Alle priser kan endres i forhold til nye oppdrag.

Kapittel 7. Reklamasjon og angrerett

7.1 Generelt

Feil som kunden avdekker skal umiddelbart varsles Hovedkontor AS pr mail til support@hovedkontor.no. Dersom dette ikke overholdes faller retten til reklamasjon bort og mislighold kan ikke gjøres gjeldende overfor Hovedkontor AS.

Det er ingen angrerett for bedrifter.

For privatpersoner er det en angrefrist på 14 dager etter bestilling av oppdrag dersom oppdraget ikke har startet. Dersom oppdraget har startet, vil det bare være mulig å gi stoppordre for det gjenstående arbeidet.

Angreretten gjøres gjeldende gjennom mail til support@hovedkontor.no. Betalt beløp vil bli refundert i forhold til den gjenstående delen av oppdraget hvis det overstiger minstebeløpet.

Kapittel 8. Erstatningsansvar

8.1 Generelt

Hovedkontor AS kan bare holdes erstatningsansvarlig for feil og skader som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra selskapets Page.

Hovedkontor AS er bare ansvarlig for direkte økonomiske tap som med rimelighet kunne forutses som en mulig følge av kontraktsbrudd.

Hovedkontor AS svarer ikke for indirekte tap som følge av uforutsette mangler i system og data.

Kunden kan holdes erstatningsansvarlig dersom oppdraget er blitt gjort på feilaktige premisser eller mangelfulle opplysninger.

Kapittel 9. Ansvarsbegrensning

9.1 Generelt

Hovedkontor AS sitt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til kundens direkte tap og begrenset oppad til betalt beløp.

Hovedkontor AS kan ikke holdes ansvarlig dersom andre ressurser har arbeidet direkte eller indirekte på de samme systemene som selskapets ressurser har hatt ansvaret for.

Hovedkontor AS kan uten forhåndsvarsel stoppe et oppdrag dersom det ikke er mulig å gjennomføre det på en avtalt og forsvarlig måte. Medgått tid er imidlertid kunden ansvarlig for.

Kunden kan ikke kreve økonomisk eller annen godtgjørelse for de forannevnte situasjonene.

Hovedkontor AS har ingen kontroll over hvilke kontakter som kunden leverer til eller mottar data fra. Selskapet er derfor verken direkte eller indirekte ansvarlig for skader og tap som kan oppstå som følge av oppdraget.

Kapittel 10. Force majeure

10.1 Generelt

Dersom partene helt eller delvis blir forhindret fra å gjennomføre avtalen og årsaken ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter så langt og så lenge det er relevant.